Uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností OTRINO INVEST s.r.o. , vedené pod spisovou značkou: C 236422 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to pro účely poskytnutí finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání výše zmíněné společnosti, zejména pak k plnění povinností dle smlouvy o úvěru. Souhlasím s tím, aby pověřený pracovník společnosti OTRINO INVEST s.r.o. pořídil pro potřeby společnosti kopii občanského průkazu, případně kopii jiných osobních dokladů (pas, řidičský průkaz, rodný list aj.) a společnost tak mohla zpracovat získané údaje pro účely jednoznačné mé identifikace a také pro účely archivace z důvodů možných řízení vyvolaných na základě smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní. Dobrovolně souhlasím s: • s nakládáním a užíváním rodného čísla dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva • se zasíláním obchodních sdělení dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na sdělenou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS. Tento souhlas udělujete dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi účastníkem smlouvy o úvěru a společností OTRINO INVEST s.r.o. Potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů OTRINO INVEST s.r.o. , zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých údajů z mé strany může vést k zamítnutí žádosti. Souhlasím s tím, že společnost OTRINO INVEST s.r.o. je oprávněna ověřit si pravdivost a úplnost všech mnou poskytovaných údajů.