Provozně technická část

 1. Vstupní audit jednotky – pasport bytu (základní technické údaje jednotky) a jeho průběžné vedení
  • zaměření jednotky dle jednotlivých místností
  • dokumentace vybavovacích prvků
  • dokumentace technického stavu
  • evidence měřidel a jejich stavů – odečty
  • stanovení započitatelné plochy jednotky
  • evidence základních technických prvků a zařízení
 2. Audit předepsaných provozních revizí – požárníci, elektro, plyn, komíny ověření aktuálního stavu
  • stanovení potřebných revizí
  • evidence termínů a jejich kontrola v návaznosti na předepsanou periodu provádění
  • zajištění provedení revizí autorizovanou firmou
  • zajištění odstranění revizních závad
 3. Technické prohlídky bytů ve stanovených intervalech (1x ročně)
  • provedení kontroly aktuálního stavu v porovnání s pasportem bytu
 4. Běžná údržba bytu
  • zajištění odstranění drobných provozních závad nebránících užívání bytu, dle požadavku nájemce bytu. Opravu hradí nájemce bytu
  • zajištění odstranění závad dle požadavku vlastníka jednotky na náklady vlastníka
  • zajištění výměny vybavovacích prvků
  • zajištění služeb souvisejících s provozem bytové jednotky v rámci domu na základě požadavku vlastníka jednotky (úklid společných prostorů, sněhu)
  • provedení odečtů měřidel tepla TV, SV pro potřeby ročního vyúčtování služeb

Provozně ekonomická část

 1. Vypracování evidenčního listu nájemce bytu, jeho průběžná aktualizace
  • evidence zpracování vstupních údajů pro vytvoření evidenčního listu
  • předpis plateb základního měsíčního nájemného
  • předpis plateb nájemného za vybavení bytu (nadstandartní prvky)
  • předpis a stanovení výše záloh za služby poskytované s užíváním bytu
  • odsouhlasení evidenčního listu vlastníkem a doručení nájemcům
 2. Vedení účetnictví
  • vedení podvojného účetnictví společenství
  • zpracování stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
  • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na „fondu oprav“
  • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy
  • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
  • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob o vedení mzdové agendy
 3. Kontrola stanovených plateb, upomínání plateb
  • evidence a sledování plateb stanovených v evidenčním listu s výpisem z účtu
  • doručení I. a II. upomínky v případě neprovedené platby
  • zajištění vymáhání pohledávky dle pokynu vlastníka
 4. Vypracování ročního vyúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu
  • přehled bilance zálohových plateb a skutečných nákladů na provoz bytu během zúčtovacího období
  • vypracování oznámení o vyúčtování a jeho doručení nájemci

Provozně administrativní část

 1. Zajištění vypracování smlouvy o nájmu bytu včetně příloh (pravidla pro vyúčtování služeb, domovní řád atd.)
 2. Zprostředkování nájmu bytu s určeným nájemcem nebo výběr vhodného nájemce k odsouhlasení vlastníkovi bytu
 3. Provedení veškerých náležitostí s předáním bytu
  • přehlášení odběru energií (elektro, plyn, telefon, internet…)
  • odečty měřidel ÚT, TV, SV atd. v bytě
  • vypracování protokolů a předání a převzetí bytu
 4. Měsíční zpracování a předání informace o:
  • výši dluhů a stavu pohledávek
  • vystavených, uhrazených a neuhrazených fakturách
  • plnění úkolů v daném období
  • dlužnících v insolvenčním rejstříku
  • změnách v evidenci katastru nemovitostí
 5. Jednání s výborem SVJ ve věcech správy domu
 6. Jednání s úřady ve věcech údržby, oprav, správy bytu
 7. Sledování aktuálních legislativních předpisů, souvisejících s pronájmem bytu, rozúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytu a SVJ a zaslání upozornění na změny na Vámi určenou emailovou adresu
 8. Dotační poradenství, zajištění výběrových řízení a technického dozoru.

Samozřejmostí je správa Vaší nemovitosti „z pohodlí domova“ on line.

Nemáte ještě společenství vlastníků jednotek?

Pokud u Vás ještě nevzniklo společenství vlastníků jednotek, nabízíme pomoc při jeho vzniku:

 • shromáždění naplánujeme
 • zajistíme pozvánky
 • zajistíme přítomnost notáře
 • zajistíme podklady pro schůzi, a to včetně stanov
 • povedeme shromáždění
 • zajistíme zápis společenství a zvoleného výboru do rejstříku shromáždění.

V případě, že se rozhodnete stát se naším klientem, obdržíte tuto službu zdarma.

 

Napište nám
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat